معرفی

مشخصات فردی

حسین علی خنکدار سنگدهی

نام - نام خانوادگی : حسین علی   خنکدار سنگدهی

پست الکترونیکی : h_khonakdarsangdehi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکتری

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی- صنایع پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : 1383

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پلیمر- فرایند پلیمرها
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : مهندسی پلیمر- فرایند پلیمرها
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : پژوهشگاه تحقیقات پلیمر درسدن آلمان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی پلیمر

محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد نهران جنوب

مرتبه علمی : استاد

پایه : 22

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1384-07-01

حسین علی خنکدار سنگدهی
حسین علی خنکدار سنگدهی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد نهران جنوب
مرتبه علمی :
    استاد
^